Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 Onder DDC Europe c.q. de vennootschap wordt verstaan DDC Europe B.V.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder aan wie DDC Europe een aanbieding (offerte) doet of met wie DDC Europe een overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van DCC Europe en op alle overeenkomsten die DDC Europe met een opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van werkzaamheden en het leveren van diensten of goederen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt DDC Europe zich echter het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst van toepassing te verklaren. De gewijzigde voorwaarden treden dan dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van DDC Europe zijn vrijblijvend.

4. Prijzen

4.1 De door DDC Europe berekende tarieven zijn in euro's en zullen worden vermeerderd met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft DDC Europe bij langer lopende overeenkomsten het recht om de door de opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op de basis van de CBS Index CAO-lonen, zakelijke dienstverlening (2000 = 100) dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepast tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldend tarief van kracht werd. Indien DDC Europe redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van DDC Europe. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de werkzaamheden die DDC Europe uitvoert (en de door haar geleverde diensten of goederen) tot aan het verstrijken van deze termijn is de opdrachtegever de op basis van het indexcijfer aangepaste tarieven verschuldigd.

5. Leveringstermijnen

5.1 DDC Europe zal zich naar behoren inspannen een overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

6. Facturen en betaling

6.1 Tenzij daarop een andere termijn is aangegeven dienen facturen van DDC Europe binnen 14 dagen te worden voldaan.

6.2 Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan heeft DDC Europe recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitenrechtelijke kosten die DDC Europe in verband daarmee maakt; hiernaast heeft DDC Europe recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde. DDC Europe heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.

6.3 Het eventuele recht van de opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.

6.4 DDC Europe is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.

6.5 Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de opdrachtgever aan DDC Europe verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van DDC Europe bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd.

7. Geheimhouding

7.1 De opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een overeenkomst in zijn bezit komt en zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan derde te verschaffen. In dat geval zal de opdrachtgever echter zo spoedig mogelijk DDC Europe van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

7.3 In geval van overtreding van de bepaling van artikel 7.1 verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan DDC Europe een eenmalige, onmiddelijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,00 alsmede een boete van € 5.000,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van DDC Europe op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

8. Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

8.1 Alle door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door DDC Europe aangegeven format en op de door DDC Europe aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) onstaan omdat de opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van DDC Europe leiden.

8.2 Fouten of vertragingen die (mede) onstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van DDC Europe leiden.

8.3 De opdrachtgever is jegens DDC Europe aansprakelijk voor de eventuele schade die DDC Europe lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere electronische elementen. De opdrachtgever vrijwaart DDC Europe voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden.

8.4 De opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan DDC Europe te leveren gegevens, bestanden of gegevendragers dat hij gerechtigd is deze aan DDC Europe ter beschikking te stellen en dat DDC Europe gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever vrijwaart DDC Europe voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 Op DDC Europe rust de inspanningsverplichting de overeenkomst naar behoren na te komen.

9.2 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat DDC Europe een overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij DDC Europe binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ondekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door DDC Europe geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderzins met de inhoud van de presentatie bekend is geworden.

9.3 De opdrachtgever is gehouden om DDC Europe alle medewerking te verlenen teneinde DDC Europe in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.

9.4 Indien DDC Europe niet heeft voldaan aan haar in artikel 9.1 genoemde inspanningsverplichting, de opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 9.2 en 9.3 heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is DDC Europe ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar dient te worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van de artikelen 8.1 en 8.2 ontbreekt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder geleden verlies of gederfde winst, wordt uitgesloten.

9.5 Onverminderd de bepaling van artikel 17.3, is de omvang van iedere aansprakelijkheid van DDC Europe steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Deze factuurwaarde bedraagt ten hoogste hetgeen DDC Europe gedurende een periode van drie maanden voorafgaande aan de in artikel 9.2 bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende overeenkomst heeft gefactureerd, met een maximum van € 25.000,00.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking gestelde producten (waaronder software, gegevens en gegevensbestanden) bij DDC Europe en worden deze niet aan de opdrachtgever overgedragen.

10.2 Met betrekking tot de in artikel 10.1 bedoelde producten wordt aan een opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met de opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden "opgevraagd" of "herbruikt" in de zin van de databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De voorgaande beperkingen aten de rechten van de opdrachtgever, voortvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de auteurswet 1912 (toegestaan eigen gebruik voor back-up- en archiefdoeleinden) onverlet.

10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDC Europe is het opdrachtgever niet toegestaan om logo's, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van DDC Europe te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.

10.4 In geval van overtreding van één van de bepalingen van artikel 10.2 of 10.3 verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan DDC Europe een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,00 alsmede een boete van € 5.000,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van DDC Europe op vergoeding van de door haar gelden en te lijden schade.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle ter uitvoering van een overeenkomst door DDC Europe geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan DDC Europe verschuldigd is volledig heeft voldaan.

11.2 Indien DDC Europe zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept is de opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen.

12. Apparatuur

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft eventueel door DDC Europe ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur eigendom van DDC Europe en/of haar licentiegevers.

12.2 Opdrachtgever kan slechts na schriftelijke toestemming van DDC Europe wijzigingen aanbrengen in de in lid 1 genoemde apparatuur. Een dergelijke toestemming ontheft opdrachtgever niet van zijn verplichtingen om na beëindiging van de overeenkomst de beschikbaar gestelde apparatuur aan DDC Europe in oude staat op te leveren.

12.3 Behoudens de bediening van de apparatuur overeenkomstig het bedieningsvoorschrift en het bepaalde in lid 2, mag aan de apparatuur door de opdrachtegever niets worden veranderd, versteld, gewijzigd of toegevoegd. Zo is het opdrachtegever niet toegestaan om op een apparaat aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. Ook zal opdrachtgever een apparaat op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enige onroerende zaak verbinden.

13. Te werk gestelden door of namens DDC Europe

13.1 De opdrachtgever is gehouden zich te gedragen als een goed werkgever jegens te werk gestelden door of namens DDC Europe. Indien te werk gestelden door of namens DDC Europe feitelijk bij een (door de opdrachtgever aangewezen) derde werkzaam zijn, staat de opdrachtgever er jegens DDC Europe voor in, dat (ook) deze derde zich op overeenkomstige wijze jegens het personeel gedraagt.

13.2 Zowel DDC Europe als de opdrachtgever verplichten zich in het kader van art. 7:658 BW in principe beide, maar ieder voor zover zij feitelijk invloed op de werkomstandigheden kunnen uitoefenen, zorg te dragen voor een veilige werkplek en de te werk gestelden bij herhaling te instrueren over het gebruik van lokalen, werktuigen, gereedschappen en machines en te wijzen op de mogelijke gevaren op de werkplek. DDC Europe heeft in dit kader een informatieplicht, maar de opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving bij opdrachtgever.

13.3 De opdrachtgever zal op generlei wijze door of namens DDC Europe te werk gesteld personeel bewegen of aanmoedigen om ten behoeve van hem of een al dan niet met hem gelieerde derde werkzaamheden (krachtens arbeidsovereenkomst of anderzins) te verrichten buiten de desbetreffende overeenkomst om, vanaf de aanvang van de desbetreffende overeenkomst tot zes maanden na het eindigen van de desbetreffende overeenkomst. In geval van overtreding van dit artikellid, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan DDC Europe een eenmalige, onmiddelijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,00 één en ande onverminderd het recht van DDC Europe op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

13.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gescheidt de facturering met betrekking tot te werk gesteld personeel steeds in aaneengesloten perioden van tenminste 4 uren per personeelslid, per dag.

13.5 De opdrachtgever handelt in overeenstemming met de geldende nationale en europese wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, welzijn en veiligheid van door of namens DDC Europe te werk gesteld personeel.

13.6 De opdrachtgever zal aan door of namens DDC Europe te werk gesteld personeel geen voordelen toekennen of toezeggen die in het handelsverkeer ongebruikelijk zijn.

13.7 DDC Europe is enkel en alleen aansprakelijk voor de door of namens DDC Europe bij de opdrachtgever te werk gestelden veroorzaakte materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever (dan wel aan door derden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken) en/of letselschade in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het door of namens DDC Europe te werk gesteld personeel.

13.8 De opdrachtgever zal aan het door of namens DDC Europe te werk gestelde personeel een vergoeding toekennen van de schade die tijdens de arbeid of buiten de werktijd in een gebouw of op het bij dit gebouw behorende eigen terrein van de opdrachtgever, door beschadiging of ontvreemding van een persoonlijk eigendom is ontstaan, voor zover de schade niet het gevolg is van aan het bebruik te achten slijtage. Deze vergoeding is niet verplicht indien de schade verhaalbaar is op derden of de schade het gevolg is van eigen schuld of nalatigheid van de door of namens DDC Europe te werk gestelde werknemer. Het bedrag van de vergoeding wordt teeds vastgesteld op de kosten van reparatie bij een herstelbare beschadiging en op de dagwaarde bij een onherstelbare beschadiging of ontvreemding.

14. Websites

14.1 Indien DDC Europe een aanbieding doet via een website zijn ook de volgende voorwaarden op die aanbieding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst van toepassing.

14.2 Indien DDC Europe aan een opdrachtgever een user-id en wachtwoord verstrekt en aldus een toegangscode tot een website verleent, verplicht de opdrachtgever zich die code niet aan een derde ter beschikking te stellen en ook overigens al het redelijk mogelijke te doen teneinde onbevoegd gebruik van de code te voorkomen.

14.3 De opdrachtgever vrijwaart DDC Europe voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de toegangscode, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van DDC Europe zelf.

14.4 Indien DDC Europe misbruik van een user-id, een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een aangeboden website-functionaliteit vermoedt, heeft zij het recht de door middel van de user-id of het wachtwoord verkrijgbare toegang te weigeren c.q. te blokkeren.

14.5 DDC Europe is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op websites die in opdracht van opdrachtgever door DDC Europe zijn ontwikkeld en/of worden beheerd.

14.6 Indien bepaalde verwijzigingen in een door DDC Europe ontwikkelde en/of beheerde website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en/of waarover DDC Europe geen controle heeft, draagt DDC Europe geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden, en is daarvoor ook niet aansprakelijk.

15. Gebruik van door DDC Europe verstrekte gegevens

15.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat DDC Europe aan de opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde de opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

15.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door DDC Europe verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het de opdrachtgever niet toegestaan door DDC Europe verstrekte gegevens aan te wenden om eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan door DDC Europe verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door de opdrachtgever van eigen gegevens met door DDC Europe verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daarvoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door DDC Europe verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van de opdrachtgever om de aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoons) registratie op te bouwen onverlet.

15.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door DDC Europe verstrekte gegevens slechts eenmalig door de opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat DDC Europe de desbetreffende gegevens heeft verstrekt vervallen.

15.4 Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door DDC Europe verstrekte gegevens meervoudig mag gebruiken (onder welk gebruik mede wordt begrepen een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking, zoals bedoeld in artikel 15.2), wordt de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar, of indien daarvan sprake is, zoveel korter als de opdrachtgever beschikt over een credits tegoed of soortgelijk tegoed.

15.5 Na afloop van het toegestane gebruik is de opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien DDC Europe daarom verzoekt, deze (met de daarbij behorende dragers) aan DDC Europe te retourneren.

15.6 Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door DDC Europe verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is de opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens DDC Europe uit hoofde van de overeenkomst heeft. Indien de opdrachtgever niet de eindgebruiker van de gegevens is, garandeert hij dat hij door DDC Europe verstrekte gegevens slechts ten behoeve van één specifieke eindgebruiker en voor een voldoende omschreven doel ter beschikking zal stellen.

15.7 DDC Europe is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de opdrachtgever zich niet aan houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

15.8 In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan DDC Europe een eenmalige, onmiddelijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,00 alsmede een boete van € 5.000,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van DDC Europe op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

16. Risico-overgang

16.1 Het risico van al hetgeen DDC Europe uit hoofde van een overeenkomst aan de opdrachtgever levert gaat op de opdrachtgever over bij verzending door DDC Europe of bij afgifte door DDC Europe aan een voor de verzending ingeschakelde vervoerder.

17. Print-en mailopdrachten

17.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat DDC Europe gegevens dient te printen c.q. geprinte gegevens dient te versturen zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

17.2 Een opdrachtgever is de bij DDC Europe gangbare vergoeding verschuldigd voor opslag van papier, inserts en enveloppen bij DDC Europe.

17.3 Indien door een toerekenbare tekortkoming van DDC Europe een print job opnieuw moet worden uitgevoerd, zal DDC Europe die kosten van papier, inserts en enveloppen aan de opdrachtgever vergoeden die verband houden met de onjuist uitgevoerde print job tot een maximum van in artikel 9.5 genoemd bedrag.

17.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.3 is DDC Europe niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever in verband met papier, inserts en enveloppen (inclusief schade in verband met voorraadverschillen), mits DDC Europe de zorg van een goed bewaarder in acht heeft genomen.

17.5 Transport c.q. distributie van geprinte gegevens vanaf een vestiging van DDC Europe vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien DDC Europe voor transport c.q. distributie zorgdraagt, wordt zij dat geacht te doen in naam van de opdrachtgever. Indien transport of distributie plaatsvindt door een derde, zijn de alsdan geldende algemene voorwaarden van die derde, die betrekking hebben op het vervoer van postzendingen, het transport of de distributie van toepassing.

18. Privacy

18.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat DDC Europe aan de persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden kunnen worden) verstrekt, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

18.2 De opdrachtgever zal DDC Europe voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 18.1 bedoelde gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.

18.3 DDC Europe is niet gehouden om gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan DDC Europe weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben. De opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door DDC Europe verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

18.4 Indien de opdrachtgever op grond van artikel 35 lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door DDC Europe zijn verstrekt, zal hij DDC Europe hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangegeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkende zijn gegeven. De opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

18.5 De opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door DDC Europe ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. De opdrachtgever zal DDC Europe en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.

18.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door DDC Europe verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DDC Europe.

18.7 Indien de opdrachtgever aan DDC Europe persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan een bewerking door DDC Europe is toegestaan onder deze regelgeving. De opdrachtgever zal ten aanzien van de door DDC Europe aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. De opdrachtgever vrijwaart DDC Europe voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.

18.8 De opdrachtgever zal zodanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door DDC Europe verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

19. Werkzaamheden door derden

19.1 DDC Europe behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van een (deel van een) overeenkomst desgewenst ook derden in te schakelen.

19.2 Indien de uitvoering van een (deel van een) overeenkomst door derden wordt gedaan, zijn tevens de algemene voorwaarden van DDC Europe van toepassing.

20. Consultancy werkzaamheden

20.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat DDC Europe ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van consultancy (advieswerkzaamheden) verricht, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

20.2 Als DDC Europe daarom verzoekt, zal de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte, met telefoon-, fax-, en data-aansluitingen ter beschikking stellen.

20.3 In afwijking van de slotzin van artikel 19.1 zal DDC Europe ter uitvoering van een opdracht ter zake van consultancy geen derden inschakelen, anders dan nu voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

20.4 DDC Europe heeft het recht om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van een ter zake van consultancy ingezet adviesteam te wijzigen, indien dit naar het oordeel van DDC Europe wenselijk is om de opdracht naar behoren uit te voeren.

21. Bewerkeractiviteiten

21.1 Indien de opdrachtgever aan DDC Europe persoonsgegevens in bewerking geeft, zal DDC Europe slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. DDC Europe is niet gerechtigde andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.

21.2 DDC Europe zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.

21.3 DDC Europe zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkeractiviteiten. Zij zal ervoor zorgen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.

21.4 De opdrachtgever heeft ten allen tijde het recht de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht te inspecteren, mede in het kader van het toezicht op de nalevering van het bepaalde in artikel 21 lid 2, op voorwaarde dat de opdrachtgever DDC Europe daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat de opdrachtgever DDC Europe daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat de opdrachtgever bij inspectie de redelijke aanwijzingen van DDC Europe opvolgt.

22. Exploitatie

22.1 Het staat DDC Europe vrij de onder de overeenkomst vallende uitvoering van diensten dan wel exploitatie, indien gewenst, op eigen naam dan wel onder gebruikmaking van de eigen handelsnaam uit te voeren.

23. Beëindiging van de overeenkomst

23.1 Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is DDC Europe gerechtigd om een overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen), indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.

23.2 In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 23.1 zal al hetgeen de opdrachtgever aan DDC Europe verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

24. Toepasselijk recht

24.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

25. Geschillen

25.1 Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's Hertogenbosch, dan wel een door DDC Europe aan te wijzen andere rechter.